Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej - KPP w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 4234-200 Sucha Beskidzka

Telefon: 47 83 28 211
Faks: 47 83 28 239
E-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
WWW: http://sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel.: 47 83 28 216
e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
ePUAP- www.epuap.gov.pl

Wydział Kryminalny
Sekretariat - tel.: 47 83 28 258

Wydział Prewencji
Sekretariat - tel.: 47 83 28 271

Wydział Ruchu Drogowego
Sekretariat - tel.: 47 83 28 266

Rewir Dzielnicowych
Kierownik - tel.: 47 83 28 230

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik
tel.: 47 83 28 250
Kancelaria Tajna tel.: 47 83 28 263

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej:

asp.szt. Wojciech Copija


tel.: 47 83 28 248
tel. kom. 603 750 397
e-mail: rzecznik@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Poza godzinami urzędowania tj. w godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę, czy w dni wolne od pracy, dyżuruje rzecznik prasowy KWP w Krakowie lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem 603 397 454 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń

Zespół Finansów i Zaopatrzenia
tel.: 47 83 28 205, 47 83 28 206, 47 83 28 214.
fax.: 47 83 28 239.

Zespół Łączności i Informatyki
tel.: 47 83 28 210, 47 83 28 231, fax.: 47 83 28 239

Zespół Kadr i Szkolenia
tel.: 47 83 28 203, fax.: 47 83 28 239.

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych
tel.: 47 83 28 216, fax.:47 83 28 264
e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
ePUAP- www.epuap.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel.: 47 83 28 266, fax.: 47 83 28 239

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej - asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler
iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Suchej Beskidzkiej – adres: ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka;


2) w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem na kopercie „IOD”;


3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Suchej Beskidzkiej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).


4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;


6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;


7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).


8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Ograniczenia stosowania RODO*

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

1. prawo do sprostowania danych — w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

2. prawo do ograniczenia przetwarzania — w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości  nieścisłości lub niekompletności danych,

3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą — do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

*zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. U. z2019 r. poz. 730).

Powrót na górę strony