Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno – edukacyjn dla osób stosujących przemoc

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej informuje, iż  w 2019r. realizuje oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w formie spotkań grupowych w ramach Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia te są kontynuacją działań z lat ubiegłych  (2017r. i 2018r.) świadczących pomoci wsparcie dla osób stosujących przemoc.

W 2019r. Program korekcyjno – edukacyjny realizowany jest w formie zajęć grupowych w terminach:
marzec – czerwiec 2019r. i wrzesień – grudzień 2019r.

 

CELE PROGRAMU:

Cel główny:Podstawowym celem realizacji programu jest zatrzymanie stosowania przemocy u uczestników programu, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Cele szczegółowe:  Edukacja dotycząca zjawiska przemocy, jego form i dynamiki, a także ukazanie negatywnych norm i wzorców kulturowych wspierających postawę dominacji i kontroli nad ofiarą. Analizie podlega także rola stereotypów na temat ról “męskich” i “kobiecych”. Pokazywany jest system mechanizmów obronnych, którymi posługuje się sprawca aby nie przyjąć odpowiedzialności za swoje czyny.

Zajęcia grupowe  mają za zadanie wypracowanie umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym nawiązania “zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych osób, rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem, uczenia się udzielania i przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, złością i gniewem w sposób konstruktywny. Uczestnicy uczą się podejmowania mediacji i negocjacji w sytuacjach trudnych, kształtowania postawy adaptacji i tolerancji oraz zachowań asertywnych.

Warsztatowe zajęcia grupowe dają możliwość uczestnictwa w treningach interpersonalnych i warsztatów konkretnych umiejętności w tym: trening radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności podejmowania decyzji, trening umiejętności komunikowania się,  trening asertywności i budowania własnej wartości. 

Uczestnikami zajęć  mogą być:

  • osoby samodzielnie zgłaszające się,

  • osoby kierowane przez Sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby o powtarzających się tendencjach do zachowań sprawczych

  • osoby kierowane przez organy ścigania oraz objęte procedurą Niebieskiej Karty,

  • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje

  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, terapeutów  lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy, powtarzających się zachowań sprawczych wobec osób najbliższych

  • osoby chcące zwiększyć swoje umiejętności społeczne i interpersonalne

 

Realizatorzy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zespół Interwencji Kryzysowej,  
Ul. Mickiewicza 31,
34- 200 Sucha Beskidzka
tel./ 33/ 874 21 01

                                   Zajęcia grupowe : sala konferencyjne PUP w Suchej Beskidzkiej

 

 

Osoby prowadzące: Katarzyna Mirocha, Piotr Stec