Dla kierowców

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Rymowanka - Zachęcanka" dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Podsarniu

W ubiegły wtorek, tj. 15 października 2019 roku, podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Podsarniu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wręczyli uczennicy klasy II wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Rymowanka - Zachęcanka”.

Nagroda dla uczennicy została przyznana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Konkurs ten miał na celu promowanie idei noszenia elementów odblaskowych jako stałego elementu ubioru, plecaka lub tornistra wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poruszających się po drodze w obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Do 12 lipca 2019 roku szkoły zainteresowane udziałem w konkursie, przesyłały do komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji prace konkursowe. Łącznie wpłynęło 1545 prac wykonanych przez dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W naszym województwie przyznano 5 wyróżnień, które funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie uroczyście wręczali podczas specjalnych wizyt w szkołach.

Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Procedura wydawania zaświadczeń o udziale w zdarzeniu drogowym


Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym jest obowiązana, na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC.
Nadto, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym osoba uczestnicząca w nim jest obowiązana m.in. do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.
Stąd wiemy: każdy uczestnik kolizji/wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu.
Jeżeli to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji/wypadku drogowym, może otrzymać z Policji informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń po uprzednim:
 -
wypełnieniu wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym (wzór zaświadczenia), pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji,
 -  uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj. Urząd Miasta Sucha Beskidzka, nr konta 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010  (Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) przekazem pocztowym lub przez przelew internetowy)
lub gotówką w okienku kasowym Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19.
 -
przekazaniu wypełnionego formularza wraz z odcinkiem opłaty skarbowej do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42 (można to zrobić doręczając dokumenty osobiście o dowolnej porze, listownie lub w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl).
W ciągu siedmiu dni od daty wpływu opisanej wyżej dokumentacji KPP w Suchej Beskidzkiej skieruje pod podany we wniosku adres wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można także odebrać osobiście w jednostce policji, kontaktując się wcześniej telefonicznie z sekretariatem KPP w Suchej Beskidzkiej (33) 8745216, który także udziela informacji w sprawie tej procedury.
Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.
W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł)