Rekrutacja do Służby - Rekrutacja do służby - KPP w Suchej Beskidzkiej

Rekrutacja do służby

Rekrutacja do Służby

ślubujący policjanci unoaszą prawą ręką do góry

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271), 
celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

PILNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW zainteresowanych podjęciem studiów
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od dnia 1 października 2020 r.

Niniejszym został uruchomiony nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

W przypadku zainteresowania studiami, prosimy Państwa o zgłoszenie się do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.

UWAGA! TERMIN PRZYJĘĆ DO POLICJI:

- 13 lipca,
- 16 września,
- 5 listopada,
- 30 grudnia.

 

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


KOMUNIKAT:

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


Dokumenty kandydatów do służby będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Dni  i godziny przyjęć: 

- poniedziałek  9.00 - 15.00,
- wtorek  9.00 - 15.00,
- środa 9.00 - 15.00,
- czwartek 9.00 - 15.00,
- piątek 9.00 - 15.00.

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty są przyjmowane we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie), wg indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie).


Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i Szkolenia
  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz

Link do listy rankingowej kandydatów z 13 lipca 2020 r.

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - personel lotniczy

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Ankieta bezpieczeństwa osobowego


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

 

Powrót na górę strony