Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sucha-beskidzka.policja.gov.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler, adres poczty elektronicznej anna.gasiorek-rezler@sucha-beskidzka.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +478328200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, ulica Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na gmachu budynku. Wejście główne znajduje się na wysokim parterze, do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, otwierane na fotokomórkę.

Recepcja oraz dziennik podawczy zlokalizowane są na parterze. Dostęp do nich pozbawiony jest barier architektonicznych. Strony przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 15.30. Po prawej stronie, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek nadzorowany przez Oficerów Dyżurnych, którzy całą dobę służą pomocą niepełnosprawnych petentom.

W holu znajduje się recepcja oraz dyżurka. Personel dyżurki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ladzie w recepcji po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego  skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, dyżurny ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Suchej Beskidzkiej w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby nadzorującej). Z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pomieszczeniu przyjęć interesantów znajdującym się przy holu.

W budynku nie ma windy, natomiast znajdują się toalety przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy – recepcjonista, dyżurny jednostki.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej za pośrednictwem smsa. Nr telefonu dla wiadomości sms to  723800 843. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału, do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego
i systemu języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. zapewnienia dostępności:

asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler

tel. 47 83 28 250

e-mail: anna.gasiorek-rezler@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony