Oferta wsparcia przez PCPR - ZIK w Suchej Beskidzkiej

Oferta wsparcia przez PCPR - ZIK w Suchej Beskidzkiej

• PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
 
Informujemy, że od 2017 roku będzie realizowany Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele programu:
Cel główny: Podstawowym celem realizacji programu jest zatrzymanie stosowania przemocy u uczestników programu, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

 Cele szczegółowe:  to edukacja dotycząca zjawiska przemocy, jego form i dynamiki, a także ukazanie negatywnych norm i wzorców kulturowych wspierających postawę dominacji i kontroli nad ofiarą. Analizie podlega także rola stereotypów na temat ról “męskich” i “kobiecych”. Pokazywany jest system mechanizmów  obronnych, którymi posługuje się sprawca aby nie przyjąć odpowiedzialności za swoje czyny. Ważnym elementem programu jest również ukazanie zjawiska przemocy jako procesu o pewnej cykliczności i fazach, gdyż sprawcy przeważnie traktują przemoc jako odosobnione akty agresji nie zauważają jej ciągłości i zależności pomiędzy nimi. Uczestnicy mają za zadanie rozpoznanie u siebie ciągłości i cykliczności własnych zachowań przemocowych oraz dokonania analizy własnych doświadczeń. Analiza ta ma umożliwić im wypracowanie umiejętności rozpoznawania u siebie sygnałów ostrzegawczych  i konstruktywne radzenie sobie z nimi. Zajęcia te mają za zadanie wypracowanie umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym nawiązania “zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych osób, rozwijania umiejętności słuchania  ze zrozumieniem, uczenia się udzielania i przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów,radzenia sobie ze stresem,złością i gniewem w sposób konstruktywny. Uczestnicy uczą się podejmowania mediacji i negocjacji w sytuacjach trudnych, kształtowania postawy adaptacji i tolerancjioraz zachowań asertywnych.    

 Realizacja programów oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie będzie prowadzona  z uwzględnieniem specyfiki różnych grup sprawców przemocy, wyodrębnionych ze względu na sposób kwalifikowania ich do programu.

Dotyczy to w szczególności:
a)  osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
b)  osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,
c)  innych, w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Osoba prowadząca i do kontaktu w sprawie Programu k – e  -  mgr Katarzyna Mirocha

 

Pełna oferta pomocy - zakres działania Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/zakres-dzialania.html